Politica de Etica

Comportamentul etic, responsabil, bazat pe fidelitate, corectitudine si transparenta este unul dintre principalele componente ale succesului companiei S.C. MB Distribution S.R.L. denumita in continuare – MBD.

Noi toti, ne-am angajat sa apărăm valorile noastre in fiecare zi. Aceste valori reprezinta fundatia culturii societatii noastre, care este axata pe deservirea pietei premium. Din acest motiv, cultura noastră este de asemenea o valoare ”premium”, fiind reprezentată nu doar de serviciile noastre, dar si de catre comportamentul nostru.

Suntem convinsi ca avem răspunderea sa ne desfasuram activitatea in conformitate cu regulile din tările de origine a furnizorilor nostri, distingandu-ne ca o societate capabilă sa promoveze valorile ce permit actiunile noastre, prin aplicare lor in comunitatile unde functionam.

MBD s-a angajat sa combată coruptia si sa o respingă in toate contextele, formele si modalitatile ce pot aparea.

Cunoasterea mediului in care riscul coruptiei este latent si propovăduirea unei conduite exemplare trebuie sa continue cu distingerea angajamentului nostru zilnic, ce urmareste sa protejeze bunul nostru cel mai de pret: integritatea noastră.

Etica in afaceri a MB Distribution defineste valorile, principiile si responsabilitătile la care MBD subscrie in combaterea coruptiei.

1. Abordarea MBD in combaterea coruptiei

MBD se angajează să promoveze o conduită de afaceri etică şi responsabilă, în conformitate cu legile, reglementările, standardele şi recomandările aplicabile in Romania.

MBD şi-a însuşit principiile United Nations Global Compact¹ şi susţine Transparency International².

În conformitate cu Principiile de afaceri ale Transparency International şi cu principiile prezentate în Global Compact, conform cărora întreprinderile se angajează să lupte împotriva corupţiei sub toate formele, inclusiv şantajul şi mita, MBD îşi confirmă angajamentul faţă de lupta împotriva corupţiei prin implementarea Politicii de Etica in afaceri a MB Distribution (denumit în continuare şi „Politica MBD”).

Etica in afaceri a MB Distribution a fost adoptata în vedere stabilirii unui cadru de referinţă pentru consolidarea luptei „anticorupţie”.

Politica de Etica in afaceri a MB Distribution este bazata pe urmatoarele angajamente:

Angajamentul de combatere a coruptiei:

”MBD nu tolerează niciun tip de corupţie sub orice formă sau mod, în orice jurisdicţie, nici măcar acolo unde acest tip de activităţi sunt admise, tolerate sau nu sunt urmărite în justiţie.

Din aceste motive le este interzis angajatilor să ofere cadouri sau alte beneficii ce ar putea reprezenta o incalcare a legilor sau care sunt în contrast cu Politica MBD sau, dacă sunt făcute publice, pot prejudicia MBD sau doar imaginea sa.”

Valorile si Codul Etic – Principii de comportament

În acest sens, compania MBD se angajează să nu tolereze niciun tip de corupţie sub orice fel, formă sau în orice mod, în oricare jurisdicţie, nici măcar acolo unde activităţile de acest tip sunt admise, tolerate sau nu sunt urmărite în justiţie.

Politica pentru responsabilitate socială, pentru sănătate, siguranţă şi dreptul muncii, mediu

În raporturile cu reprezentanţii societăţilor, atât româneşti cât şi internaţionale, se interzice angajatilor MBD sa ofere sau sa promită, fie direct sau prin intermediul tertilor, bani, bunuri sau alte beneficii acestora (sau membrilor famiilor acestora, rudelor prin aliantă, partenerilor lor…), în afara relaţiilor comerciale şi instituţionale normale, in conditiile in care banii, bunurile sau alte beneficii au scopul de a obţine avantaje nemeritate, sau să fie în aşa mod încât să creeze o impresie de rea-vointa sau incorectitudine. În orice caz, se interzice oferirea sau promiterea de bani, bunuri sau alte beneficii persoanelor sus-menţionate pentru a influenţa pe aceştia să efectueze sau sa nu efectueze actiuni cu incalcarea obligaţiilor lor oficiale sau obligaţiilor de fidelitate, ce astfel creeaza daune entitatii de care apartin.

Cod de conduita în ceea ce priveste aspectele legate de companie si comunicarile acesteia pe piata

Angajamentul de a respecta legea.

În conformitate cu principille etice ale MBD, angajatii MBD se obliga  sa respecte legile si regulamentele în vigoare în tarile în care îsi desfasoară activitatea MBD. Nicio relatie nu va fi incepută sau continuată cu o persoană care nu intentionează sa respecte acest principiu.

Cod de conduita privind relatiile cu persoanele interne si cu tertii

Selectie atenta a tertilor

Numirea persoanelor care actionează în numele si/sau în contul si/sau în interesul MBD va fi efectuata cu respectarea principiilor de comportament etic adoptate de MBD. Nerespectarea acestei  conditii specifice va da dreptul MBD sa rezilieze relatia contractuală. Toti consultantii, furnizorii si, în general, orice tert care actionează în numele si / sau în contul si/sau în interesul MBD sunt identificati si selectati în mod complet impartial, autonom si independent. La selectia acestora, MBD va evalua competenta, reputatia, independenta, abilitatile organizationale si capacitatea acestora de a îndeplini în mod corespunzator si la timp obligatiile contractuale si sarcinile ce le-au fost alocate.

Cod de conduita privind relatiile cu persoanele interne si cu tertii

Atenta monitorizare a activitatii tertilor:

Toti consultantii si alte persoane ce deservesc  MBD vor actiona întotdeauna, fără nicio exceptie, cu integritate si diligenta, în deplină conformitate cu toate principiile de corectitudine si legalitate prevazute în orice cod etic adoptat de acestia.

Cod de conduita privind relatiile cu tertii

Angajamentul de a defini datele contabile:

Managerii si Directorii  de departamente, în cadrul îndatoririlor lor si în limitele autoritatii ce le-a fost conferită, se vor asigura ca fiecare tranzactie este:

 • legitimă, corectă, autorizată si poate fi verificată;
 • inregistrată corect si în mod corespunzator, astfel încât sa permită verificarea procesului decizional, de autorizare si de executare;
 • sustinută de documente care sa permita, în orice moment, verificarea caracteristicilor si motivelor tranzactiei si identificarea persoanelor care au autorizat, efectuat, înregistrat si verificat tranzactia.

Cod de conduita în ceea ce priveste aspectele legate de companie si comunicarile acesteia pe piata

Angajatii MBD si partenerii cu care lucrează MBD – tertii,  trebuie sa respecte aceste principii privind Etica in afaceri a MB Distribution.

2. Cadrul de reglementare

În ultimii ani, numeroase măsuri au fost adoptate la nivel national si international pentru combaterea coruptiei.

La nivel global, trendul de reglementare impune o inasprire constanta a sanctiunilor aplicabile fenomenelor de coruptie, in baza unor conventii si tratate internationale ce au scopul de a defini o strategie globala in vederea reducerii diferentelor existente intre variatele sisteme juridice nationale.

În acest context, multe tari au adoptat deja legi ce sanctioneaza nu doar coruptia functionarilor publici dar si coruptia intre societati economice private.

Ca firma ce isi desfasoara activitatea si colaboreaza cu entitati din tara cat si din strainatate, MBD se supune legilor care interzic :

 • Oferirea sau promisiunea catre reprezentantii romani sau straini ai Administratiei Publice, fie direct sau prin intermediar, de  bani, bunuri sau orice fel de alte beneficii cu scopul de a-i determina sa facă sau sa nu facă un anumit act referitor la atributiile lor de serviciu (coruptie activa in sectorul public);
 • Oferirea sau promisiunea catre terti, fie direct sau prin intermediar, bani, bunuri sau orice fel de alte beneficii cu scopul de a-i determina sa facă sau sa nu facă un anumit act referitor la atributiile lor de serviciu (coruptie activa in sectorul privat);
 • Solicitare sau primirea de la terti, fie direct sau prin intermediar, bani, bunuri sau orice fel de alte beneficii cu scopul de a-i determina sa facă sau sa nu facă un anumit act referitor la atributiile lor de serviciu (coruptie pasiva in sectorul privat).

Orice incalcare a acestor reguli ar expune MBD la un prejudiciu important si ireparabil adus reputatiei sale si la aplicarea unor sanctiuni specifice, chiar si independent de legile si regulamentele tarilor unde actul de coruptie a fost realizat. In anumite cazuri, aceste sanctiuni pot duce la interdictia completă a activitatilor comerciale ale MBD in tara respectivă.

3. Politica de Etica in afaceri a MB Distribution

3.1 Obiective si domeniul de aplicare

Angajamentul MBD de combatere a coruptiei este manifestat prin Politica de Etica in afaceri a MB Distribution, ce se bazează pe respingerea oricarei actiuni de coruptie, in toate formele sale directe si indirecte, atat in sectorul public cat si cel privat, si in acelasi timp se obliga sa respecte toate legile, inclusiv legile anticoruptie.

Acest document are ca scop sa ofere un cadru de referinta a politicilor anticoruptie adoptate de MBD.

Angajamentul MBD de combatere a coruptiei presupune si adoptarea măsurilor de prevenire a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi, în acest scop, pe bază de risc, MBD aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoaştere a clientelei, care să permită identificarea, după caz, şi a beneficiarului real.

Masurile standard de cunoastere a clientelei se vor aplica:

 • la stabilirea unei relaţii de afaceri;
 • la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele;
 • când există suspiciuni că operaţiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, indiferent de incidenţa prevederilor derogatorii de la obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei stabilite în prezenta lege şi de valoarea operaţiunii;
 • dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinenţa informaţiilor de identificare deja deţinute despre client.

Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, MBD va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost atinsă limita minimă de cel puţin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

MBD are obligatia legala in situatia in care comercializează bunuri şi/sau servicii, în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele sa raporteze catre Oficiul National de Prevenire si Spalarea a Banilor – ONPCSB respectivele tranzactii . Raportare se va face prin  intermediul persoanei desemnate.

3.2. Proceduri de adoptare si implementare

Dupa ce a fost aprobata de catre Directorul general – administrator al  MBD, Politica de Etica in afaceri a MB Distribution se aplică tuturor angajatilor MBD la orice nivel, precum si tuturor partilor ce actioneaza în numele si/sau în contul si/sau în interesul MBD, sau ce au relatii de afaceri sau alte relatii contractuale cu MBD (in continuare “Destinatari”). Prin urmare, toate aceste parti sunt solicitate sa citeasca Politica de Etica in afaceri a MB Distribution, afisata  pe website-ul societatii www.mbd.ro.

Traininguri specifice si programe de informare vor fi planificate la nivelul companiei si vor avea ca tintă angajatii existenti, in timp ce toti noii angajati vor semna Politica de Etica in afaceri a MB Distribution.

Destinatarii Politicii MBD (angajati si sau terti) trebuie sa respecte legile si regulamentele aplicabile in tarile unde isi desfasoara activitatea, precum si procedurile si regulamentele MBD. De asemenea, ei trebuie sa prezinte si exemplifice principiile stabilite in acest document prin angajament si participare zilnica. Doar comportamentul etic responsabil poate sprijini in mod eficient succesul MBD.

Orice modificari ale Politicii MBD sunt supuse aprobarii directorului general al MBD.

3.3. Politica de semnalare

MBD incurajeaza respectarea principiilor stabilite in acest document prin promovarea unei culturi deschise a societătii ce nu permite nici o forma de represalii imptriva celor ce semnaleaza posibile incălcări sau suspiciuni de incălcări ale prevederilor Politicii de Etica in afaceri a MB Distribution.

În orice caz, destinatarii trebuie sa raporteze orice solicitare directă sau indirectă de a obtine plăti, bunuri, călătorii, asistentă personală sau alte beneficii pentru o persoană sau rudele sale sau un alt beneficiar in conformitate cu procedurile MBD de semnalare existente, si in mod specific in conformitate cu Politica de semnalare a Companiei, ce poate fi obtinută scriind catre: etica@mbd.ro

3.4. Incălcări ale normelor

Destinatarii ce au suspiciuni sau au cunostintă de incalcari ale Politicii MBD si sau ale oricarui regulament MBD, sau incălcări ale legilor si reglementărilor anticoruptie, trebuie sa le raporteze folosind canalele si instrumentele existente, in conformitate cu procedurile ce au fost emise si publicate pe website-ul societatii (Politica de semnalare).

Nimeni nu poate fi concediat, suspendat sau discriminat la locul de munca, in nici un fel, ca o consecinta a transmiterii cu buna-credinta a oricarei raportari referitoare la incalcarea regulamentelor MBD.

MBD garanteaza anonimatul semnalantului si isi rezerva dreptul de a lua măsurile adecvate impotriva oricarei persoane ce foloseste amenintări sau represalii impotriva celor ce au transmis semnalări referitoare la acest Program.

Daca Politica de Etica in afaceri a MB Distribution a fost incalcata, se vor aplica sanctiunile impuse de sistemul disciplinar al societătii, in conformitate cu regulamentele si contractele colective de munca, procedurile, legile si reglementările aplicabile in tările in care MBD isi desfăsoară activitatea.

3.5. Educatie & Constientizare

Destinatarii au obligatia de a cunoaste si a se conforma cu prevederile acestui document si legile anticoruptie in vigoare in tările in care isi desfăsoară activitatea, astfel incat acestia sa poata lua decizii responsabile si sa aibă o abordare adecvata a oricarui risc de coruptie ce poate apărea in timpul desfasurării atributiilor lor.

MBD sprijină si promovează educatia adecvată si programe de constientizare:

 • Politica de Etica in afaceri a MB Distribution (si completările ulterioare) sunt comunicate catre toti angajatii si publicate pe intranetul societatii.
 • Comunicarea si activitatile de training au scopul de a garanta familiarizarea cu legile si reglementările anticoruptie locale si internationale, continutul acestui document, si toate celelalte initiative intreprinse la adresa problematicii anticoruptie.
 • Activitătile de training se adresează angajatilor identificati in baza atributiilor in cadrul societatii si expunerii lor aferente la riscul coruptiei.

3.6. Auditare & Imbunanatatire Continua

Functia de Conformitate asigură sprijin in aplicarea principiilor si regulamentelor edictate de Politica de Etica in afaceri a MB Distribution si monitorizeaza constant riscul coruptiei.

Directorii, managerii, sefii de departamente ai companiei auditează si monitorizează conformitatea activă cu principiile si regulamentele impuse de Politica de Etica in afaceri a MB Distribution .

3.7. Sanctiuni

MBD nu va intreprinde nicio actiune ce incalcă aceste principii si legile si reglementarile curente anticoruptie din tările in care isi desfasoară activitatea.

Daca un Destinatar se face vinovat de o astfel de incalcare, MBD aplică sanctiunile prevăzute de către sistemul statutar/contractual aplicabil, ce pot ajunge pana la incetarea relatiei de muncă in cazul angajatilor.

4. Domenii sensibile

Destinatarii trebuie să respecte regulile prevazute in Codul de Conduită si regulamentele interne, precum si urmatoarele principii ce permit gestionarea eficienta a domeniilor supuse riscurilor contingente. Aceste masuri duc la o definire a unui sistem organizational, de management si control ce previne posibile practici de coruptie.

In orice caz, MBD verifică experienta si calificarea tehnică a diferitilor parteneri de afaceri (angajati si oricine actionează in numele si/sau in contul si/sau in interesul MBD, sau intretine relatii de afaceri sau alte relatii contractuale cu acesta) si verifica daca nu sunt subiectul vreunei decizii judecatoresti referitoare la practici de coruptie.

Mai mult, toate activitatile trebuie sa fie documentate de evidente contabile corespunzatoare, sustinute de documente ce reflecta corect toate tranzactiile la un nivel rezonabil de detaliu.

Monitorizarea interdictiei privind practicile de coruptie este fundamentală si in mod special importantă in urmatoarele domenii sensibile:

4.1. Intermediari si furnizori

În sprijinul activitătilor sale, MBD se bazează pe intermediari si furnizori³ ce trebuie sa indeplinească cerintele de integritate si corectitudine profesională recunoscute de MBD.

Relatiile sale cu intermediarii si furnizorii se bazează pe urmatoarele principii:

 • Relatiile cu intermediarii trebuie sa fie realizate in conformitate cu procedurile existente ale societatii
 • Intermediarii si furnizorii sunt alesi in baza unui proces de selectie preliminar desfasurat de persoane cu gandire independenta, cunostinte si autoritate delegata, in conformitate cu regulamentele MBD.
 • MBD examineaza si verifica experienta si capacitatea tehnica a acestor intermediari, si verifica sa nu fi fost subiectul unei decizii judecatoresti referitoare la practici de coruptie.
 • Contractele se realizeaza in scris, in conformitate cu standardele MBD.
 • Pe durata colaborarii, intermediarilor si furnizorilor li se solicita sa aiba un comportament de afaceri consecvent cu principiile etice ale MBD. Incalcarea acestor principii poate duce la incetarea imediata a contractului.
 • Plata facuta contractantului trebuie sa se bazeze pe documente contabile adecvate ce permit verificarea consistentei serviciilor cu prevederile contractuale.
 • Rezultatul procesului de selectie, documentatia contabila si documentele referitoare la contractele facute cu contractantii trebuie depuse, inregistrate si arhivate in conformitate cu regulile MBD.

4.2. Relatiile cu Administratia Publica

În relatia cu Administratia Publica (Functionarii Publici), Destinatarii trebuie sa se abtina de la orice acte sau omisiuni ce pot reprezenta chiar si o tentiva de a-i corupe.

 • Destinatarii trebuie sa pastreze o evidenta documentata a relatiilor economice cu Functionarii Publici (de exemplu, cheltuielile de recreere, plata serviciilor efectuate de catre Administratia Publica, etc)
 • Orice cerere facuta de catre un Functionar Public, direct sau printr-un intermediar, pentru obtinerea unei plati, bunuri, calatorii, asistenta personala sau alte beneficii in favoarea sa sau a membrilor familiei sale, rudelor prin alianta sua partenerilor, sau ca acestea sa fie date unui alt beneficiar astfel incat sa o anumita activitate sa fie efectuata sau nu in beneficiul MBD, trebuie raportata imediat superiorului ierarhic sau semnalata la adresa etica@mbd.ro.
 • Orice cadou (inclusiv gazduirea) acordat pentru scopuri institutionale catre membri sau persoane ce au legaturi cu Administratia Publica trebuie comunicate catre biroul central responsabil cu relatiile institutionale.

Motivul de acordare a cadourilor catre Functionari Publici trebuie raportat in toate cazurile.

4.3. Cadouri si cheltuieli de recreere

MBD acorda cadouri si suporta cheltuieli de recreere4 doar pentru motive institutionale, comerciale si de marketing, in conformitate cu regulile firmei si intotdeauna in conformitate cu legile, practicile comerciale si – daca exista – codicele etice ale firmelor/entitatilor cu care are relatii.

 • Cadourile si cheltuielile de recreere trebuie gestionate in conformitate cu prevederile legale si in mod special in ceea ce priveste urmatoarele standarde de referinta. MBD nu depaseste practicile de afaceri obisnuite in zonele in care isi desfasoara activitatea atunci cand acorda aceste “gratuitati” si nu permite nici o forma de cadou ce poate fi inteleasa ca incurajand efectuarea sau omiterea unor activitati specifice referitoare la MBD.
 • Cadouri sau alte bunuri de valoare moderata pot fi acordate Functionarilor Publici in conformitate cu standardele definite la nivelul companiei5, asa cum sunt definite in detaliu in sectiunea “Relatii cu Administratia Publica”
 • Orice derogari trebuie comunicate in prealabil catre Directorul General. Nicio derogare nu este permisa in niciun caz pentru cadouri si cheltuieli de recreere ce nu au legatura cu relatiile normale institutionale, comerciale, de marketing si de protocol si/sau de desfasurarea obisnuita a activitatii de afaceri, si ce pot da impresia in orice fel ca au ca scop sa achizitioneze sau sa ofere beneficii nedatorate.
 • Angajatilor MBD nu le este permis sa accepte cadouri sau orice alt beneficiu ce are mai mult decat o valoare moderatade la persoane ce au legatura in orice fel cu activitatile societatii (furnizori, parteneri, clienti, etc) si ce pot da, in orice fel, impresia ca au scopul de a achizitiona sau acorda beneficii nedatorate.
 • Acei angajati care primesc beneficii sau gratuitati, in afara cazurilor premise, trebuie sa informeze seful lor direct si Departamentul de Resurse Umane, care vor evalua corectitudinea lor in baza procedurilor societatii.
 • Contabilitatea si documentele de autorizare referitoare la cadouri si cheltuielile de recreere trebuie depuse, inregistrate si arhivate in conformitate cu regulile MBD.

4.4. Sponsorizari si promotii

MBD intreprinde activitati promotionale si de sponsorizare6 in vederea cresterii recunoasterii numelui si prestigiului marcilor pe care le comercializeaza. Destinatarii garanteaza ca scopul urmarit este doar cel declarat.

Activitatile promotionale si cele de sponsorizare trebuie gestionate in conformitate cu legislatia si sa respecte in special urmatoarele standarde de referinta:

 • MBD identifica un tert cu care poate dezvolta activitati promotionale si de sponsorizare si ce indeplineste criteriile de integritate si corectitudine profesionala.
 • Contractele se fac in scris si vor contine clauze ce intaresc respectarea legislatiei in materie.
 • Documentele contabile si documentele referitoare la contractele incheiate cu terti trebuie depuse, inregistrate si arhivate in conformitate cu regulile MBD.

4.5. Resurse Umane

Procesele de recrutare si selectie8 ale Departamentului de Resurse Umane al MBD respecta, intre altele, principiile non-discriminarii, impartialitatii absolute, autonomiei si evaluarii independente, ce au rolul sa garanteze ca decizia finala are ca rezultat selectarea persoanelor celor mai calificate in a detine pozitia respectiva si include o oferta ce este competitiva pe piata de profil, in timp ce garanteaza acces egal la oportunitatile locurilor de munca disponibile.

Procesul de angajare trebuie gestionat in mod special cu respectarea procedurilor legale de catre persoane ce indeplinesc calificarile profesionale si de independenta pentru a desfasura aceasta atributie.

În conformitate cu legile si regulamentele aplicabile, candidatii trebuie sa declare:

 • orice relatie pe care o pot avea cu Functionari Publici;
 • actiuni judiciare finalizate impotriva lor;
 • orice actiune civila sau penala in care sunt implicati si care se refera la activitati ilegale

4.6. Plati de facilitare

MBD promoveaza o conduita de afaceri exemplara la nivel global. Prin urmare, nu permite plata, oferirea sau acceptarea de plăti de facilitare directe sau indirecte9, precum de exemplu plăti si beneficii de toate felurile si tipurile efectuate in scopul de a accelera realizarea unor servicii obligatorii de catre terti fată de MBD.

Daca o plata de facilitate este solicitată, promisă sau oferită, seful direct si Departamentul Resurse Umane al MBD, trebuie informati imediat.

5. Fluxuri de informatii

Pentru implementarea Politicii de Etica in afaceri a MB Distribution, iar masurile  in prevenirea si combaterea coruptiei, sa devina  efective,  acestea trebuie sa contina fluxuri de informatii specifice pentru cunoasterea si identificarea la timp a celor mai semnificative situatii in diversele tari in care MBD isi desfasoara activitatea, si in particular:

 • MODIFICARI DE REGLEMENTARE: completari si modificari recente ale legilor si reglementarilor nationale, cu sublinierea principalelor modificari si atasarea documentelor utile pentru analiza corespunzatoare;
 • EDUCATIA & CONSTIENTIZAREA: conformitatea dintre planurile de instruire şi comunicare, asa cum sunt ele prevazute, si unitaţile organizationale delegate în vederea diseminarii şi furnizarii de informaţii detaliate cu privire la legile şi regulile anticorupţie in vigoare, continutul acestor documente si a celorlalte masuri adoptate pentru implementarea de masuri de protectie impotriva coruptiei;
 • POLITICA DE SEMNALARE: rapoarte sau alte experiente utile referitoare la activitatile anticoruptie in domeniile sensibile sau alte domenii;
 • AUDITURI: rezultatele auditurilor si/sau alte activitati efectuate cu scopul de a preveni si detecta riscul coruptiei.

____________________________

¹ United Nations Global Compact este un program de acţiune promovat de Organizaţia Naţiunilor Unite.

Scopul său este implicarea lumii afacerilor prin adoptarea a Zece principii care acoperă următoarele domenii: drepturile omului, standardele muncii, protecţia mediului înconjurător şi lupta împotriva corupţiei.

² Transparency International (TI) este o asociaţie neguvernamentală şi non-profit a cărei misiune este combaterea corupţiei pe plan mondial. TI realizează Indicele anual de Percepţie a Corupţiei (IPC), un indicator concis care reprezintă nivelul de corupţie în numeroase ţări din jurul lumii.

³ “Intermediari si furnizori” se refera la persoane ce sunt in contact cu sau lucreaza intre doua sau mai multe parti comerciale. In  scopul acestui document, acestia sunt considerati a fi agentii, reprezentantii, consultantii sau societatile de consultanta, revanzatorii, prestatorii de servicii, subcontractorii, subsidiarele, francizatii.

4 Cadouri si cheltuieli de recreere sunt definite ca orice bun, serviciu sau beneficiu furnizate unui tert in mod gratuit cu scopul de a transmite o imagine de sine si a activitatii sale pozitive in termeni de eficienta si organizare.

5 Limita legala a valorii moderate variaza de la tara la tara .

6 Activitatile promotionale si de sponsorizare sunt definite ca orice eveniment sau activitati organizate pentru a crea oportunitati de promovare a afacerii sau marcii in conformitate cu legislatia fiscala si de drept comun..

7 ”Contributii” inseamna orice transmitere de bunuri (atat in numerar cat si in natura) catre persoane fizice sau juridice, institutii, asociatii(publice sau private; ce obtin profit si non-profit) ce au dovedit experienta si recunoastere, cel putin la nivel national, si care functioneaza in domeniile educatiei si formarii profesionale, cultura, sport, cercetare si dezvoltare, solidaritate sociala/filantropie, promovareadrepturilor omului, protectia mediului si educatia ecologica.

8 Acestea sunt definite ca un set de activitati si etape ce au ca rezultat angajarea de nou personal (atat personal cu functii de conducere cat si cu functii de executie), inclusiv angajatii temporari si  stagiarii..

9 Plătile de facilitare sunt definite ca plăti efectuate catre Functionari Publici in scopul de a asigura sau accelera “activităti guvernamentale de rutina” ce trebuie să fie efectuate in beneficiul Companiei  precum de exemplu: emiterea de autorizatii, licente sau alte documente oficiale, pregatirea de documente guvernamentale, precum vize sau autorizatii de munca, furnizarea de servicii de telecomunicatii, energie si apa, incarcare/descarcare de marfuri, sau protectia unor bunuri fragile/periculoase, planificarea inspectiilor referitoare la executarea contractelor de tranzitare de bunuri in tara.